Luftkvaliteten mäts regelbundet

Luftkvaliteten i Sverige övervakas regelbundet. Därför vet vi att luftkvaliteten ser olika ut i olika kommuner, och att halterna av föroreningar oftast är lägst på landsbygden i norr.

Luftkvaliteten runt om i vårt land övervakas regelbundet, både i tätorterna och på landsbygden, enligt Luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477) och Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2016:9).

Trots att luften i våra tätorter har förbättrats generellt under de senaste decennierna så har trenden avstannat för vissa föroreningar. Luftföroreningarna i våra tätorter är fortfarande så höga att de orsakar skador på människors hälsa, växtligheten och på kulturföremål.

Naturvårdsverket påpekar att partikelutsläpp från vägtrafik, arbetsmaskiner och småskalig vedeldning behöver minskas, liksom utsläpp av kväveoxider och flyktiga organiska ämnen som bidrar till bildningen av marknära ozon.

Utsläpp behöver minskas

Luftkvaliteten på landsbygden har enligt Naturvårdsverket förbättrats avsevärt de senaste decennierna. Men resultaten skiljer sig åt mellan olika platser och föroreningar. Oftast är halterna av föroreningar lägre norrut i landet.

För de allra flesta av de förorenande ämnena ligger nivåerna betydligt lägre än gällande gränsvärden. Men Naturvårdsverket poängterar att det finns undantag, exempelvis marknära ozon, som i södra Sverige och längs kusterna ligger över den långsiktiga normen.

Här kan du läsa mer om vilka åtgärder man anser skulle kunna bidra till en positiv utveckling av luftkvaliteten i tätorterna.

Här kan du läsa mer om vilka åtgärder man anser skulle kunna bidra till en fortsatt positiv utveckling av luftkvaliteten på landsbygden.

Viktigt med bra inomhusluft

Du vet väl att en vuxen människa andas ungefär 25 kilo eller 20 000 liter luft om dagen?...

Luft och ventilation enligt Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket skriver bland annat att bra ventilation behövs för att föra bort...

Naturvårdsverkets statistik om luft

Varje år sammanställer Naturvårdsverket data över Sveriges utsläpp av luftföroreningar och...

Effektivare arbetsplatser med bra inomhusklimat

Inomhusklimatet på våra arbetsplatser påverkar i hög grad hur vi upplever vår arbetsmiljö...