Sveriges miljömål

Vi i Sverige ska lösa våra miljöproblem nu och inte lämna över dem till kommande generationer, det har riksdagen beslutat.

Miljömålen är en viktig utgångspunkt i det nationella genomförandet av de globala målen i Agenda 2030.

Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och ett tjugotal aktuella etappmål. Generationsmålet är ett så kallat inriktningsmål för miljöpolitiken och vägleder miljöarbetet på alla nivåer i samhället. Bland de 16 miljökvalitetsmålen finns det viktiga ”Frisk luft”.

Riksdagens definition av Miljökvalitetsmålet ”Frisk luft” är att ”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.”

Luftföroreningar som vi andas in är skadligast för hälsan

Naturvårdsverket konstaterar att exponering för luftföroreningar kan påverka hälsan negativt, till exempel bidra till hjärt- och lungsjukdomar och förkortad livslängd. De luftföroreningar som är skadligast för vår hälsa är inandningsbara partiklar, kväveoxid, marknära ozon och vissa kolväten. Och det är inte bara vi människor och djuren som mår sämre av detta. Även skogens träd och jordbrukets grödor skadas av marknära ozon, vilket redan resulterar i lägre tillväxt i skogen och försämrade skördar.

Varje år lämnar Naturvårdsverket en uppföljning av miljökvalitetsmålen, där de viktigaste aktuella åtgärderna för att nå miljökvalitetsmålen och etappmålen finns med.

Läs mer om Sveriges övergripande miljömål här

Läs mer om vad Naturvårdsverket skriver om miljömålet ”Frisk Luft”

Naturvårdsverkets statistik om luft

Varje år sammanställer Naturvårdsverket data över Sveriges utsläpp av luftföroreningar och...

Luft och ventilation enligt Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket skriver bland annat att bra ventilation behövs för att föra bort...

Luftkvaliteten mäts regelbundet

Luftkvaliteten i Sverige övervakas regelbundet. Därför vet vi att luftkvaliteten ser olika ut...

Ventilationsutmaningen i offentlig miljö

Vi människor är skapade att leva utomhus, men spenderar oändligt mycket mer tid inomhus. Ofta...