Var fick du luft ifrån?

I inomhusluften som du andas in kan det finnas en rad hälsovådliga ämnen, både som kommer utifrån och sådant som bildas i själva lokalen. Vad är föroreningar egentligen och vad är det som påverkar luftkvaliteten?

Folkhälsoinstitutet skriver:

En bra ventilation som är anpassad till din verksamhet, är viktig för att luftkvaliteten ska vara bra. Ventilationen ska kunna föra bort luftföroreningar från byggnaden, inredningen och personer som befinner sig där, oberoende av belastning, väder, årstid och temperatur. I byggnader med dålig och ineffektiv ventilation blir de föroreningar som bildas kvar inomhus och luftfuktigheten kan bli för hög. Dessutom kan för höga halter av radon uppkomma.

Föroreningar

Föroreningar som direkt eller indirekt kan påverka hälsan kan delas upp i två kategorier:

Partiklar (PM)

Partiklar är fasta föremål och kan vara allt från millimeterstora till miljondels millimetersmå. Storleken avgör om partiklarna är svävande i luften eller om de sjunker. En stor mängd partiklar kommer in med utomhusluften. Hur mycket partiklar som kommer in beror på vilket ventilationssystem byggnaden har, om det finns otätheter och hur byggnaden vädras. Partiklar kan även uppstå inomhus till exempel från tobaksrök, gaslågor i spisar, brinnande ljus, matlagning, textilier, städning med mera. En stor del av partiklarna inomhus är hudpartiklar från dem som bor eller vistas i lokalerna. Hur människan påverkas av partiklar beror på mängden, storleken och förekomsten av hälsoskadliga ämnen i eller på partikelns yta. Inomhusluften bör ha så låga halter av partiklar som möjligt.

Flyktiga ämnen (VOC) och gaser

Gaser eller flyktiga ämnen avges till luften beroende på fysikaliska förhållanden eller kemiska reaktioner. Byggnads- och inredningsmaterial, plaster och elektronik kan innehålla flyktiga ämnen som avges till rumsluften. Mikroorganismer kan också avge flyktiga ämnen genom sin ämnesomsättning. Även om halterna är låga kan dessa ämnen irritera och i vissa fall ge en otrevlig lukt. Forskning har visat att ämnen i luften kan förändras till mer aggressiva ämnen som kan påverka människan. Exempelvis radongas kan komma in i byggnader genom otätheter i huset, i grunden eller från byggnadsmaterial.

Det påverkar luftkvaliteten

Felaktig ventilation

En effektiv ventilation innebär att en bestämd mängd luft ska passera en fläkt eller ett don, effektiviteten avgörs av hur mycket gammal luft som byts ut mot ny frisk luft. För god luftkvalitet krävs även att undertrycket kompenseras så att luft inte kan komma in via otätheter i väggar, golv och tak, utan luften ska passera de luftdon som finns.

Fuktskador

För hög fukthalt i inomhusluften, i byggnadskonstruktionen eller under ytmaterial är ofta en orsak till problem med luftkvaliteten. Fukten kan orsaka olika kemiska reaktioner och tillväxt av mikroorganismer.

Mikroorganismer

Bakterier och mögelsvampar är exempel på mikroorganismer. En stor del av bakterierna kommer från de människor som vistas i lokalerna. Mögel kommer främst in med uteluften, men tillväxt i byggnadskonstruktioner eller på ytor inomhus kan bidra till förhöjd mögelhalt.

Allergen

Djur, insekter, kvalster och mikroorganismer kan avge allergen från bland annat päls, saliv, avföring, urin eller celldelar. Många av de partiklar som bär med sig allergen är av en storlek som gör att de kan vara luftburna under lång tid.

Kvalster

Kvalster trivs i fuktiga miljöer, och rester och avföring från kvalster kan orsaka allergier. Kvalster är en indikation på dåligt inomhusklimat.

Tobaksrök

Rökning i kombination med radon ger en ökad risk för lungcancer. Barn som utsätts för tobaksrök får fler luftvägsinfektioner och utvecklar oftare astma och allergi än barn som inte utsätts.

Radon

Radon i inomhusluften kan komma från marken, husets byggnadsmaterial och ibland från dricksvattnet. Radon kan orsaka lungcancer efter lång tids exponering med höga radonhalter i till exempel bostaden.

Strålsäkerhetsmyndigheten om radon

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

Naturvårdsverkets statistik om luft

Varje år sammanställer Naturvårdsverket data över Sveriges utsläpp av luftföroreningar och...

Luft och ventilation enligt Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket skriver bland annat att bra ventilation behövs för att föra bort...

Vad upplever vi som bra luft?

Ofta är temperaturen i våra bostäder och lokaler för hög. Genom att sänka den skulle vi...

Renare luft med jonisering

Med jonisering renas luften inomhus på samma sätt som naturen renar utomhusluften. Resultatet...